Ziekmelden en verzuim

Het is van belang dat, als leerlingen moeten verzuimen, de school én het taxibedrijf tijdig op de hoogte gebracht worden van dit verzuim.

U dient uw kind voor negen uur op het centrale nummer van de school (076-5223222) ziek of afwezig te melden en indien van toepassing, ook het stageadres. Het afbellen van de taxi kunt u het beste doen door de busmaatschappij te bellen. Als uw kind weer naar school kan komen, moet u dit ook zelf kenbaar maken aan de vervoerder.
Als een leerling niet afwezig gemeld is, wordt diezelfde ochtend nog contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) door de leerkracht. De school hanteert een verzuimregistratie. De klassenleerkracht is verplicht het schoolverzuim bij te houden.
Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente in te schakelen. Ook het onterecht ziek melden wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Het steeds te laat komen of de weigering deel te nemen aan de lessen wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Wanneer een leerling  op school in die mate ziek wordt dat deelname aan het onderwijsprogramma niet mogelijk is, zullen wij contact opnemen met de ouders/verzorgende. Wij verwachten dan dat hij / zij wordt opgehaald.

Als een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.
Hierbij kunnen we overleg hebben met een “consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen” (o.a. rond planning en uitvoering van het handelingsplan).
Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van een onderwijsbegeleidingsdienst.
We zien het als onze taak om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs.
Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht en assistente.
De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
Voor de ouder / verzorger  is de mentor  het eerste aanspreekpunt. Via de mentor zal de inhoud van het onderwijsaanbod in overleg met de ouders worden bepaald.