Aanvraagformulier buitengewoon verlof

Ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de Leerplichtwet. Met elkaar dienen wij ervoor te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk gebruik maakt van zijn recht op onderwijs. Dit recht geeft betere kansen in de samenleving. Maar het recht op onderwijs geeft ook zijn verplichtingen. Deze zijn geregeld in de Leerplichtwet. Zo moet u als ouders of verzorgers ervoor zorgen dat uw kind van zijn vijfde jaar tot en met het jaar waarin het zestien wordt, naar school gaat. U bent er ook verantwoordelijk voor als uw kind, om welke reden dan ook, niet naar school gaat. Dit moet u melden aan de school. De school is verantwoordelijk voor het registreren van de afwezigheid van uw kind.
Het verzuim dat ongeoorloofd is, wordt bij de gemeente gemeld. De school geeft in haar schoolplan aan hoe binnen de eigen school het verzuim wordt teruggedrongen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van het schoolverzuim.

De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet gemeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling onterecht ziek wordt gemeld. In sommige gevallen is dat ter beoordeling aan de school. Wanneer een leerling voortdurend te laat komt of weigert deel te nemen aan lessen, is er duidelijk sprake van ongeoorloofd verzuim. In ieder geval meldt de school ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling op drie dagen achtereen verzuimt.
Per februari 1995 bestaan er nieuwe richtlijnen volgens de leerplichtwet.
Hieronder volgt

Art. 13a Leerplichtwet over: aanvragen vakantie buiten de reguliere schoolvakanties.

 • door ouders minimaal 2 maanden tevoren schriftelijk bij de directeur aan te vragen;
 • alleen mogelijk als de aard van het beroep van ouders/verzorgers vakantie in de gewone periode onmogelijk maakt, als voorbeeld wordt genoemd campingbeheerder, in sommige gevallen landbouwers;
 • de aanvraag moet vergezeld gaan van bewijsstukken (bv. werkgeversverklaring);
  te gebruiken criteria: slechts 1 x per schooljaar, niet meer dan 10 schooldagen, niet in de eerste 2 lesweken.

Conclusie: vakantie buiten de gewone vakanties is zeer beperkt mogelijk en aan strenge regels gebonden.

Art. 14 leerplichtwet over: aanvragen “extra verlof” wegens “andere gewichtige omstandigheden” ( maximaal 10 dagen op jaarbasis).

Dit verlof-verzoek vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur voorleggen.

Mogelijke redenen zijn:

 • verhuizing 1 dag;
 • huwelijk bloed- of aanverwant 1 dag binnen woonplaats, 2 dagen daarbuiten;
 • ernstige ziekte bloed- of aanverwant (duur in overleg met directeur);
 • overlijden bloed- of aanverwant 1e graad maximaal 4 dagen, 2e graad maximaal 2 dagen, 3e of 4e graad maximaal 1 dag;
 • ambtsjubileum bij 25, 40 en 50 jaar en huwelijksjubileum 12.5, 25, 40, 50, 60 jaar van ouders en grootouders 1 dag;
 • andere belangrijke reden als bezoek arts voor zover niet anders te plannen, extreme  weersomstandigheden e.d.

De directeur kan desgewenst schriftelijke bewijsstukken verlangen.

Geen gewichtige omstandigheden zijn, afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen, lagere prijzen buiten hoogseizoen, drukte op de wegen e.d. Bij overschrijding van de aanvraagtermijn moet de school een schriftelijke melding doen.

“Extra verlof” wegens “gewichtige redenen” van meer dan 10 dagen.

 • verzoek minimaal 1 maand vooraf via directeur aan leerplichtconsulent voorleggen;
 • de leerplichtconsulent van de woongemeente beslist;
 • een verklaring van arts of maatschappelijk werkende is noodzakelijk.

Conclusie: extra verlof van beperkte omvang (geen vakantie) is voor belangrijke zaken mogelijk, zie voorbeelden.

Alle bovengenoemde vormen van vakantie of verlof zijn uitsluitend met een aanvraagformulier aan te vragen. Op school zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar op de administratie of te downloaden via onderstaande link. De school houdt een verlofregistratie bij.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.