Medezeggenschapraad

In het onderwijs is de medezeggenschap op scholen geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad (WMS). Hierin participeren ouders, medewerkers en soms ook leerlingen.
De MR heeft een adviserende taak naar directie/ bestuur voor specifieke beleidszaken. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht met betrekking tot onderwijsinhoudelijke zaken en tal van zaken van organisatorische aard.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Waar de Medezeggenschapsraad in overleg treedt met de directie van een school, treedt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in overleg met het bevoegd gezag van de stichting.
De GMR bestaat evenals bij de MR uit afvaardiging van ouders en personeel van de scholen van INOS en wordt gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. Een lid van de GMR hoeft niet tegelijkertijd ook lid van de MR te zijn. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn geregeld in het door het bestuur vastgestelde Gemeenschappelijk Medezeggenschapsreglement.