Ouders

Waar in het vervolg gesproken wordt over ouder, wordt telkens ouder(s) en/of verzorger(s) bedoeld.
Ouders zijn partners in leren en ontwikkeling. Het is voor de leerlingen essentieel dat er een expliciete verankering is in de maatschappelijke context. Leraren, ouders en leerlingen moeten samenwerken om de leerlingen voor te bereiden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. Ouderbetrokkenheid is een speerpunt in het meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren. Ouders zullen nadrukkelijker betrokken worden bij de totstandkoming van de ontwikkelingsperspectiefplannen.

Uit het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra blijkt dat ouders tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs op het Breda College. Ouders zijn tevreden over onderwijs, zorg en begeleiding, het pedagogisch klimaat, oudercontacten, informatievoorziening en procedures. Ouders zijn minder tevreden over de huisvesting en de omgeving van de school en de mate waarin en wijze waarop de school haar identiteit uitdraagt.

Beide scholen geven hun partnerschap met ouders vorm op een cyclische wijze, via :

  • De MR, als wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan.
  • Het oudercomité waarin een directielid en een maatschappelijk werkster vaste gesprekspartners zijn.
  • De voortgangsgesprekken, introductieavond, informatieavonden, huisbezoeken en communicatie via Safe-School, mail en SOM.
  • De schoolgids, website, nieuwsbrieven en een ouderkalender.
  • Aansluiting bij zowel de Landelijke Klachtencommissie als ook de aanvullende klachtenregeling op INOS-niveau.
  • Deelname aan het tweejaarlijks oudertevredenheidsonderzoek op INOS-niveau.