Passend onderwijs

Passend onderwijs op de school van uw kind. Wat betekent dat?

Onze school maakt, net zoals alle andere scholen voor voorgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio. deel uit van het regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs. Deze scholen hebben samen de volgende afspraken gemaakt:

 • Alle scholen werken samen om de best passende plaats voor uw kind te garanderen.
 • Als er extra ondersteuning nodig is voor uw kind, wordt dat met u besproken. Er wordt dan een zogenoemd ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dat wordt opgenomen in een groeidocument, waarin wordt vastgelegd welke acties u en de school onderneemt om de schoolprestaties te optimaliseren.
 • Er is specifieke expertise op diverse gebieden aanwezig op school of door de school direct oproepbaar.
 • We zorgen voor professionele ontwikkeling van leraren zodat deze beschikken over de juiste competenties om de ondersteuningsvragen van hun leerlingen op een effectieve manier te beantwoorden.
 • We zorgen voor een goede communicatie met u als ouders/verzorgers om gebruik te kunnen maken van uw ervaringsdeskundigheid bij het zoeken naar handelingsgerichte oplossingen.
 • We hebben aandacht voor signalering en preventie van onderwijsbelemmeringen.
 • We werken zo veel mogelijk vraaggestuurd.
 • Op school is een professional uit de jeugdhulp aanwezig om –indien nodig- ons ondersteuningsteam te adviseren en eventueel toeleiding naar externe instanties goed in te regelen.
 • Er is een ondersteuningsplanraad die als medezeggenschapsraad voor het samenwerkings-verband functioneert.Klachten?
  Met een klacht gaat u in eerste instantie naar de school/het bestuur.
  Is er een klacht over de taken van het samenwerkingsverband, dan kunt u contact opnemen met het RSV Breda e.o.: 076-5607777.

Meer info?

Via de website www.rsvbreda.nl kunt u kennis nemen van alle beleidsontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Op deze site vindt u ook de vergaderdata van de ondersteuningsplanraad (opr) en het meest recente vastgestelde verslag van die opr.

Via het twitter-account (@RSVBredaeo) informeren wij geïnteresseerden over zowel landelijke als regionale beleidsontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.