Leerroutes

Bij het beschrijven van de leerlingenpopulatie binnen het Breda College in de vorm van doelgroepen/leerroutes is gekozen om nadrukkelijk uit te gaan van het uitstroomperspectief. Om tot een gemeenschappelijk onderwijsaanbod te komen is gekozen het stoornismodel (wat is de beperking?) zo veel mogelijk los te laten en doelgroepen te beschrijven op basis van onderwijsbehoeften (wat heeft een leerling nodig?). Besloten is om de onderwijsbehoeften te beschrijven in termen van leerroutes. Aan deze leerroutes zijn vervolgens de leerarrangementen en het leerstofaanbod gekoppeld.

Het onderwijsaanbod van de leerlingen van het Breda College kan worden verdeeld in zes leerroutes:

 • Leerroute 1: Vervolgonderwijs VMBO-TL
 • Leerroute 2: Vervolgonderwijs VMBO-B/K (alleen onderbouw)
 • Leerroute 3: Arbeid  (binnen reguliere arbeidssetting)
 • Leerroute 4: Arbeid  (binnen beschutte omgeving)
 • Leerroute 5: Taakgerichte dagbesteding
 • Leerroute 6: Activititeitsgerichte dagbesteding

Bij het bepalen van ondersteuningsbehoeften c.q. leerroute wordt gekeken naar de volgende indicatoren:

 • intelligentie;
 • Nederlands;
 • rekenen/wiskunde;
 • Engels (alleen in leerroute 1 en 2 en 3)
 • sociaal-emotionele vaardigheden;
 • arbeids-/dagbestedingscompetenties;
 • mobiliteit en praktische redzaamheid;
 • communicatieve redzaamheid;
 • leren leren/studievaardigheden;

Deze indicatoren worden gezien als het meest bepalend voor het ontwikkelingsperspectief. Ten aanzien van de indicatoren wordt per leerroute vastgelegd op welk niveau leerlingen bij uitstroom functioneren of in welke mate leerlingen een vaardigheid beheersen.

Het uitgangspunt van een leerroute is dat 75% van de deelnemende leerlingen vanuit het basisarrangement het vooraf aangegeven eindniveau gaat behalen. Voor de overige 25% van de leerlingen geldt dat zij een beroep kunnen doen op een verdiept of intensief arrangement.

De leerlingen die in één bepaalde leerroute werken, beschouwen we als een doelgroep.

Campagne ‘Beschut aan de bak’ .