Leerlingondersteuning

Inleiding

Het Breda College vindt het belangrijk dat er een transparante en continue zorgstructuur aanwezig is waarin de leerlingen gedurende hun VSO-schoolloopbaan worden gevolgd en gestuurd in hun leerprestaties en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast geldt het uitgangspunt dat de leerling in toenemende mate hierin zijn eigen regisseursschap kan gaan vervullen.

Het schooljaar 2015-2016 is gebruikt om de zorgstructuur/ondersteuningsstructuur zoals die gehanteerd werd binnen de Liduinaschool en de Schalm, samen te voegen tot één format waarin zeker ook de taken van alle betrokkenen nader moesten worden gepreciseerd. Evenwel kan echter nu reeds worden uitgegaan van de navolgende zaken:

Aan de basis ligt het ontwikkelingsperspectief (OP). Op basis van verschillende leerlingkenmerken, omgevingskenmerken en de mogelijkheden van het soort onderwijs waarvoor de leerling is toegelaten, wordt op het moment van aanname een ambitieuze doch realistische uitspraak gedaan over de vervolgmogelijkheden rondom vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding van deze leerling als hij de school heeft verlaten. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OP). Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat de ontwikkelingslijn.

Het ontwikkelingsperspectief (OP) kan voor een leerling in de loop van de tijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van op dat moment nieuwe feiten en/of omstandigheden die positief of negatief van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.
Het OP is de basis voor het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)/groeidocument.

Het onderhouden en uitvoeren van een juiste zorgstructuur is een thema waarin verschillende geledingen binnen het Breda College hun eigen verantwoordelijkheid dragen naar inhoud en  uitvoering hiervan. Er is  sprake  van een samenhangende verantwoordelijkheid van alle betrokkenen directie-CVB-onderwijsgevenden)  op basis van een transparante en duidelijke taakomschrijving.

Aanmeldprocedure

Voor aanmeldingen geldt dat in eerste instantie een oriëntatiegesprek zal plaatsvinden. De belangrijkste doelstelling van dit gesprek is om vast te stellen of er daadwerkelijk een concrete aanmelding voor de school zal gaan plaatsvinden. In dit gesprek worden de mogelijkheden van de leerlingen afgezet tegen de voorzieningen van de school. Daar waar de aanmelding evident is (dit kan met name gelden voor leerlingen uit de SO-afdeling), kan deze stap worden overgeslagen.
Als er een daadwerkelijke aanmelding plaatsvindt, zal er een groeidocument worden opgesteld. Dit groeidocument heeft een tweeledige doelstelling: enerzijds dient dit document ervoor om  een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  vanuit het regionaal samenwerkingsverband (RSV) te verkrijgen; anderzijds dient dit document als de eerste inschatting van de leerroute die de leerling binnen het Breda College gaat volgen waarbij ook de specifieke begeleidings- en ondersteuningsbehoeften in kaart worden gebracht. Een TLV wordt aangevraagd op basis van de aanwezige verslagen van de verwijzende school.

In alle gevallen geldt dat er zes weken na definitieve plaatsing een plaatsingsgesprek zal worden gehouden waarbij de uiteindelijke toewijzing van de leerroute wordt vastgelegd. Op dat moment wordt ook het definitieve OPP opgesteld.

De cyclische leerlingenzorg

Kernpunt van de cyclische leerlingenzorg is dat het OPP, zoals elke leerling dat heeft, tenminste één keer per jaar onder verantwoordelijkheid van de  CVB met de betrokken onderwijsgevenden, de ouders en de leerling (waar deze  handelingsbekwaam is) wordt geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie kán het OPP worden bijgesteld.
Deze zorgstructuur is cyclisch van aard en loopt door gedurende de jaren dat de leerling het VSO bezoekt.

De pedagogische en didactische ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd in een samenhangend geheel van verschillende observatie- en toetsinstrumenten.

Een belangrijk instrument om de vorderingen van de leerling te volgen in het perspectief van het OPP zijn de streefniveaus per vakgebied en per leerroute.

Per fase en per leerroute is een schematisch overzicht ontwikkeld waarin de functioneringsniveaus per ontwikkelingsdomein  (“Streefniveaus per vak en per leerlijn”)  zijn aangeven.

In het OPP wordt  aangegeven binnen welke leerroute de leerling zijn onderwijs gaat krijgen. Binnen de leerroute wordt aangeven op welke niveaus de leerlingen het komende schooljaar gaat werken in de verschillende domeinen.

Hiernaast wordt in het OPP aangegeven wat de praktische implicaties zijn voor de leerling van onder andere de didactische, medische, opvoedkundige en maatschappelijke gegevens. Het betreft hier dus daadwerkelijke concrete zaken waarmee de onderwijsgevenden rekening moeten houden.

Ook wordt in het OPP aangegeven welk arrangement wordt toegewezen aan de leerling binnen de toegekende leerroute. In de meeste  gevallen zal dit een basisarrangement zijn. Dit betekent dat deze leerling kan werken aan de doelstellingen die horen bij deze leerroute op het niveau van de betreffende onderwijsfase.

Binnen  de cyclische leerlingenzorg vindt op het Breda College ook aanvullende leerlingenzorg plaats.

Onder deze vorm van leerlingenzorg verstaan we díe zorg die geleverd moet worden  en waarvoor er binnen de reguliere structuur van de cyclische zorg geen ruimte is. Deze zorgvragen kunnen zowel een didactische, medische, psychologische als sociaal-maatschappelijke karakter hebben en zullen vaak gevolgd worden door een directe interventie. Dergelijke vragen worden besproken tijdens de CVB-bijeenkomsten die volgens een vast patroon per leerroute worden belegd.

Jaarlijks wordt een schema opgesteld waarop de data staan vermeld wanneer de CVB bijeen komt. Op die manier is ieder in staat om agendapunten in te dienen via het  betrokken CVB-lid.

Schoolverlating

Indien een leerling op reguliere wijze de school verlaat, is het schoolverlaterstraject van kracht. Binnen  de cyclus van de bovengenoemde leerlingenzorg wordt in dit traject een individuele transitieplan (ITP) opgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe het schoolverlaterstraject nader wordt geconcretiseerd en hoe hierin de verschillende verantwoordelijkheden worden waargemaakt. Vanzelfsprekend spelen hierbij de leerling en de ouders een grote rol.

Nazorg

Het Breda College adviseert in voorkomende gevallen tot twee jaar nadat de leerling de school heeft verlaten, de leerling, de werkgever of het vervolgonderwijs op diens verzoek, het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt en het functioneren in een vorm van dagbesteding.

Daarnaast wordt een lijst opgesteld door de CVB waarin de bestendigingsgegevens worden vastgelegd.