Medezeggenschap

In het onderwijs is de medezeggenschap op scholen geregeld in de Wet Medezeggenschap. In de Medezeggenschapsraad zitten ouders en medewerkers van de school. Deze zijn middels een verkiezing in de MR gekomen. De MR vergadert regelmatig binnen de school en adviseert de directie over beleidszaken. Deze hebben te maken met onderwijskundig, bedrijfsmatig of organisatorisch beleid. Op een aantal zaken moet de MR instemmen, voordat het echt beleid kan worden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt contact opnemen met de MR via bredacollege_mr@inos.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): Waar de Medezeggenschapsraad in overleg treedt met de directie van een school, treedt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in overleg met het bevoegd gezag van de stichting INOS. De GMR bestaat ook uit een afvaardiging van ouders en medewerkers van de scholen van INOS. Zij zijn gekozen door de leden van de afzonderlijke MR’s van de scholen. Een lid van de GMR hoeft niet tegelijkertijd ook lid van de MR te zijn. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn geregeld in het door het bestuur vastgestelde Gemeenschappelijk Medezeggenschapsreglement.